Artikel 1: Definities

Taxatieland.nl: Taxatieland.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder
nummer 57885958, hierna te noemen ‘Taxatieland’;

Cliënt: de opdrachtgever en contractuele wederpartij van Taxatieland en/of Taxateur;

Tarief: de verschuldigde beloning voor de door Taxateur verrichte werkzaamheden, welke beloning bestaat uit het honorarium van de taxateur, vermeerderd met eventuele bijkomende (validatie)kosten;

Opdracht tot taxatie: de overeenkomst waarbij Taxateur zich tegenover de Cliënt verbindt tot het doen verzorgen van een taxatierapport en de Cliënt zich verplicht hiervoor het verschuldigde Tarief te voldoen.

Opdrachtvoorwaarden: een op de European Valuation Standards (EVS) gebaseerd gestandaardiseerd document, waarin de algemene afspraken die gelden voor een bepaalde Opdracht tot taxatie nader zijn vastgelegd en waarin tevens, indien van toepassing, wordt verwezen naar de specifieke afspraken met een bepaalde opdrachtgever, zoals vastgelegd in een SLA.

SLA: de eventuele specifieke voorwaarden waaraan een taxateur bij de uitvoering van de Opdracht tot taxatie dient te voldoen.

Taxateur: de door Taxatieland ingeschakelde plaatselijk bekende (rechts)persoon ten behoeve van
het uitvoeren van de Opdracht tot taxatie.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Taxatieland en op door
(door tussenkomst van) Taxatieland gesloten overeenkomsten ter zake het doen verrichten van
taxaties.
b) Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Taxatieland slechts
voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk met Taxatieland zijn overeengekomen. Voor het overige
blijven deze voorwaarden van kracht.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

Wanneer Taxatieland een opdrachtformulier, al dan niet op elektronische wijze, van de Cliënt
ontvangt, komt een overeenkomst eerst tot stand door een schriftelijke orderbevestiging van
Taxatieland aan de Cliënt of doordat Taxatieland en/of de door Taxatieland ingeschakelde Taxateur
een aanvang maakt met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

Artikel 4: Machtiging

Op het moment dat Client aan Taxatieland de opdracht verstrekt tot het (doen) uitvoeren van een
Opdracht tot taxatie, machtigt Client Taxatieland om uit haar naam de Opdracht tot taxatie met de
Taxateur te sluiten conform de tussen Client en Taxatieland gemaakte afspraken zoals nader
vastgelegd in de Opdrachtvoorwaarden en, indien van toepassing, in een SLA. Cliënt is ermee bekend
en stemt ermee in dat op deze Opdrachtvoorwaarden in de branche gebruikelijke voorwaarden van
toepassing zijn.

Artikel 5: Facturatie en incasso

Als onderdeel van haar service verzorgt Taxatieland of de door Taxatieland ingeschakelde derde het
facturatie- en incassoproces. In het kader van dit facturatieproces verstrekt Taxateur aan Taxatieland
of ingeschakelde derde de privatieve last om uit zijn naam de factuur op te maken, te verzenden en
het factuurbedrag te incasseren. Cliënt kan louter bevrijdend betalen door het Tarief aan Taxatieland
of de door Taxatieland ingeschakelde derde te voldoen.

Artikel 6: Directe nakoming en herroepingsrecht

De Cliënt stemt er in de taxatieaanvraag uitdrukkelijk en voorafgaand mee in dat Taxatieland en of de
door Taxatieland ingeschakelde Taxateur direct start met de nakoming van de overeenkomst. De
Client verklaart uitdrukkelijk en voorafgaand in de taxatieaanvraag afstand te doen van zijn recht van
ontbinding zodra Taxatieland en/of de door Taxatieland ingeschakelde Taxateur de overeenkomst nog
niet of niet volledig is nagekomen, kan de Cliënt de overeenkomst ontbinden binnen een termijn van
14 dagen vanaf de dag dat de overeenkomst is gesloten door gebruikmaking van het formulier, te
raadplegen via de volgende link: https://www.acm.nl/nl/download/publicatie/?id=12754. Indien de
overeenkomst door Taxatieland en/of de door Taxatieland ingeschakelde Taxateur niet volledig is
nagekomen, is de Cliënt aan Taxatieland het bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte
van de verbintenis dat door Taxatieland is nagekomen op het moment van de uitoefening van het
recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het verschuldigde
bedrag is afhankelijk van de fase waarin de taxatieopdracht zich bevindt. Taxatieland onderscheid 4
ontbindingsfases: 1. Ontvangst en controle van de taxatie-opdracht: in deze fase kan maximaal 20%
worden gefactureerd van het factuurbedrag dat bij volledige nakoming gefactureerd zou worden; 2.
Taxateurselectie en planning opname: tot 4 uur voordat de opname van de woning zal plaatsvinden; in
deze fase kan maximaal 50% worden gefactureerd van het factuurbedrag dat bij volledige nakoming
gefactureerd zou worden; 3. Opname van de woning, waarbij binnen het tijdvak van 4 uur voor de
opname van de woning tot 2 uur na opname van de woning tot ontbinding moeten worden verzocht: in
deze fase kan maximaal 75% worden gefactureerd van het factuurbedrag dat bij volledige nakoming
gefactureerd zou worden; 4. Uitwerking en oplevering taxatierapport, meer dan 2 uur nadat de
opname van de woning heeft plaatsgevonden; in deze fase kan maximaal 100% worden gefactureerd
van het factuurbedrag dat bij volledige nakoming gefactureerd zou worden. Indien en voor zover in
eventuele andere toepasselijke algemene voorwaarden een afwijkende annuleringsregeling is
opgenomen, prevaleert deze annuleringsregeling.

Artikel 7: Honorarium en bijkomende (validatie)kosten

a) Tenzij anders overeengekomen, bedraagt het verschuldigde Tarief de door Taxatieland aan de
Cliënt bekend gemaakte vergoeding.
b) Het honorarium en bijkomende (validatie)kosten worden in rekening gebracht per afzonderlijke
onroerende zaak. Vormen de afzonderlijke onroerende zaken, gezien de ligging ten opzichte van
elkaar, een complex of kunnen zij daarmee worden gelijkgesteld, dan worden zij voor het Tarief toch
beschouwd als afzonderlijke onroerende zaken.
c) Verderstrekkende werkzaamheden worden verricht tegen een uurtarief zoals aan de Cliënt bekend
gemaakt. Van verderstrekkende werkzaamheden is onder andere en daarom niet limitatief sprake,
indien: het getaxeerde uitgebreid dient te worden beschreven, opgemeten, marktgegevens moeten
worden weergegeven, het waardeoordeel nader moet worden toegelicht, de gevonden waarde aan de
hand van een of meer methodieken moet worden verantwoord, berekeningen moeten worden
gemaakt ten aanzien van de vermoedelijke kosten in verband met de onderhoudstoestand of
verbouwingen, beschouwingen moeten worden gegeven over diverse gebruiksmogelijkheden of
toekomstverwachtingen.
d) In geval van annulering van een opdracht is een vergoeding verschuldigd conform de hiervoor
opgenomen vergoedingsregeling, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen 4 verschillende
fases.
De gemaakte kosten voor leges en andere verschotten worden naast het honorarium als onderdeel
van het Tarief in rekening gebracht.

Artikel 8: Betaling

a) Betaling dient aan Taxatieland of de door Taxatieland ingeschakelde derde te geschieden middels
een Ideal-betaling.
b) In overleg met en na schriftelijke instemming van Taxatieland kan in speciale gevallen uitgestelde
betaling overeengekomen worden. In dat geval wordt de factuur betaald uiterlijk tijdens het passeren
van de hypothecaire geldlening bij de notaris. Dit dient duidelijk op het aanvraagformulier aangegeven
te worden. Op het aanvraagformulier dient dan tevens de te verwachten passeerdatum vermeld te
worden.
c) De uitgestelde betaling kan maximaal 5 maanden, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld op het
taxatierapport, duren. Wanneer de hypothecaire geldlening niet binnen deze periode gepasseerd is,
dient de factuur direct na het verstrijken van deze termijn van 5 maanden te worden voldaan. Indien
de factuur niet alsnog per ommegaande wordt voldaan, zijn lid d en lid e van overeenkomstige
toepassing.
d) Bij niet tijdige betaling verkeert de Cliënt, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of aanmaning
nodig is, in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd, vermeerderd met alle
(buiten)gerechtelijke incassokosten. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele
maand.
e) Alle kosten, die voor Taxatieland verbonden zijn aan de inning van wat de Cliënt aan Taxatieland
verschuldigd is, komen voor rekening van de Cliënt.

Artikel 9: Uitvoeringswijze

a) Taxatieland brengt de Opdracht tot taxatie onder bij de Taxateur, waarbij de afspraken tussen
Cliënt en Taxateur nader worden opgenomen in de Opdrachtvoorwaarden en, indien van toepassing,
in een SLA. De verantwoordelijkheid voor de taxatie en het daaruit voortvloeiende rapport berusten
volledig bij de Taxateur.
b) Het taxatierapport omvat onder andere de naam van de Cliënt, een korte zakelijke omschrijving van
het getaxeerde, de bijbehorende kadastrale legger en kaart, het waardeoordeel en de soort daarvan,
een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee bij dit oordeel is rekening gehouden, het
doel van de taxatie en de datum waarop deze is verricht. Het rapport wordt door de Taxateur aan de
Client uitgebracht.
c) Het rapport wordt opgemaakt conform het meest recente standaardmodel en digitaal aangeleverd.
Indien vereist en mits deze gegevens beschikbaar worden aan het digitale rapport ook bijlagen
toegevoegd. Deze bijlagen kunnen onder andere bestaan uit een bouwkundige rapportage,
bouwtekeningen, milieurapportage, bestemmingsplannen.
d) Taxatieland garandeert de Cliënt dat de door de Taxateur uitgevoerde Opdracht tot taxatie voldoet
aan de eisen die een geldverstrekker stelt en garandeert de Cliënt dat de geldverstrekker het
taxatierapport accepteert, mits de geldverstrekker bij aanvang van de opdracht bekend is gemaakt
aan Taxatieland. Wanneer de Cliënt een schriftelijke verklaring, uitgegeven door de geldverstrekker,
overlegt aan Taxatieland, waarin de geldverstrekker stelt dat het rapport niet voldoet aan de door
geldverstrekker gestelde richtlijnen, zijnde niet een voorkeursrichtlijn, zal Taxatieland een hertaxatie
laten uitvoeren conform de richtlijnen die de betreffende geldverstrekker stelt. Deze hertaxatie zal
geheel kosteloos worden uitgevoerd;
e) Cliënt is ermee bekend en stemt ermee in dat een gevalideerd taxatierapport door het betreffende
validatie instituut wordt geregistreerd in het Centrale Register Taxaties (CRT), in de systemen van het
betreffende validatie instituut en, indien van toepassing, in de systemen van de betrokken
geldverstrekker.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

a) Taxatieland is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van (toerekenbare) niet, niet tijdige,
niet volledige of niet correcte nakoming van de Opdracht tot taxatie door de Taxateur.
b) Voor zover op Taxatieland enige aansprakelijkheid zou rusten, dan gaat deze aansprakelijkheid niet
verder dan het gefactureerde nettobedrag ter zake de verrichte werkzaamheden, waarmee de schade
verband houdt. Taxatieland is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
c) Rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen na 3 maanden na het uitvoeren van de opdracht
door Taxatieland of de door Taxatieland ingeschakelde taxateur.
d) De Cliënt vrijwaart Taxatieland tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden, die stellen
schade te hebben geleden ten gevolge van door Taxatieland ten behoeve van de Cliënt verrichte
werkzaamheden, behoudens voor zover de Cliënt aantoont dat Taxatieland in verhouding tot de Cliënt
voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan de Cliënt dient te vergoeden.
e) Indien de Cliënt het rapport of gegevens daaruit ter inzage of ter beschikking van derden stelt, dient
hij met deze derden uitdrukkelijk overeen te komen dat Taxatieland en/of de Taxateur op generlei
wijze aansprakelijk is en dat Taxatieland wordt gevrijwaard van mogelijke aanspraken van deze
derden.

Artikel 11: Privacy en geheimhouding

a) Taxatieland zal alleen persoonsgegevens van de Cliënt verzamelen voor zover noodzakelijk voor
de uitvoering van de overeenkomst. De gegevens zullen, voor zover toegestaan bij wet, worden
gebruikt voor de bedrijfsvoering van Taxatieland en/of de Taxateur en zullen niet langer worden
opgeslagen dan noodzakelijk voor deze bedrijfsvoering. De Cliënt geeft Taxatieland en/of de
Taxateur onherroepelijke toestemming voor het gebruik en opslag van haar (persoons)gegevens.
b) Taxatieland en Taxateur zullen nimmer persoonsgegevens of andere gegevens van Cliënt
verstrekken aan derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, tenzij
Taxatieland op grond van de wet of een rechterlijk bevel gehouden is gegevens te verstrekken.
c) Taxatieland, Taxateur en Cliënt verbinden zich over en weer om geheimhouding te betrachten ter
zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen in het kader van de offertes,
de (uitvoering van) de overeenkomst gedurende de looptijd van de overeenkomst en nadien.

Artikel 12: Klachtenprocedure, bevoegde rechter en toepasselijk recht

a) Als de Cliënt niet tevreden is met de dienstverlening van Taxatieland en/of de Taxateur, zal zij zich
eerst wenden tot Taxatieland met inachtneming van de bij Taxatieland daarvoor geldende
klachtenprocedure.
b) Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting van anderen bevoegd
kennis te nemen van eventuele geschillen voortvloeiende of verband houdende met deze
aanbiedingen en verbintenissen.