Validatie, wat houdt dat in en waarom is het belangrijk?

Een gevalideerd taxatierapport is een vereiste voor geldverstrekkers.

Wat betekent validatie in het kort?

Validatie betekent dat er een controle plaatsvindt van een waarde of methode op geldigheid en juistheid ervan. Je mag er dus van uitgaan dat het product of dienst is uitgevoerd door personen met expertise in een specifieke doelgroep.

Waarom is een validatie belangrijk?

Een gevalideerd taxatierapport is een vereiste voor geldverstrekkers. In de meeste gevallen is de verstrekker een bank. Zowel de koper als geldverstrekker hebben voordeel bij een dergelijk rapport. Het helpt beide partijen om accuraat de waarde van de woning vast te stellen. Dit is belangrijk omdat dit de maximale hoogte van de hypotheek bepaalt, indien je inkomen voor een hogere hypotheek wel toereikend zou zijn. Je kunt immers niet meer lenen dan je woning waard is.

Welke definitie heeft het woord valideren in combinatie met taxeren?

Valideren, een begrip dat je vaak leest in combinatie met een taxatie. Volgens de Nederlandse Encyclopedie heeft het acht definities. De belangrijkste definities worden als volgt omschreven:

  1. (rechts)geldig zijn, doen gelden;
  2. aantonen dat de meetapparatuur of meetmethode geschikt is voor de toepassing;
  3. het proces om te komen tot een geaccepteerde kwaliteit van een gegeven. Toelichting: ook toegepast bij modellen, in het bijzonder voor de voorspellende waarde.

Het moge duidelijk zijn dat het erop neerkomt dat een gevalideerde taxatie leidt tot een rechtsgeldig rapport dat geschikt is voor een specifieke toepassing. In dit geval dus het bepalen van de waarde van een woning.

Wanneer kun je dan stellen dat een rapport ‘gevalideerd’ is?

Sinds 2001 is het beroep van een makelaar/taxateur een vrij beroep en is de beëdigingplicht afgeschaft. Iedereen kon zich vanaf dan een taxateur of makelaar noemen maar of ze deskundig waren was nog de vraag. 

Instituten die nu zorgdragen voor validatie.

Om de kwaliteit en deskundigheid te waarborgen hebben er na verloop van tijd de nodige ontwikkelingen plaatsgevonden. Dit heeft er toe geleid dat alle te valideren taxatierapporten worden opgestuurd naar validatie instituten zoals de Taxateurs Unie (TU) en het Nederlands Woning Waarde instituut (NWWI).

Daarnaast zijn alle taxateurs die zijn aangesloten bij Taxatieland zijn sinds 1-1-2018 verplicht ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Deze toezichthouder controleert o.a. of de taxateurs en taxatierapporten voldoen aan de normen (NEN-EN-ISO 9001:2015). In het kort moet een taxateur gedurende het validatieproces deskundig, betrouwbaar, onafhankelijk en plaatselijk bekend zijn.

Taxatieland kan je een gevalideerde taxatie bieden met 100% acceptatiegarantie.

Al met al, kunnen we stellen dat er uitermate goed voor wordt gezorgd dat je als consument een betrouwbaar en gevalideerd taxatierapport mag ontvangen. Daarvoor moet je dus wel bij een ‘geregistreerde’ professional zijn. Indien u een dergelijke professional zoekt, kunnen wij voor € 425,- een gevalideerde taxatie bieden wat een 100% acceptatiegarantie kent bij alle geldverstrekkers.